Home » من زن بابا و دماغ بابام by محمدرضا شمس
من زن بابا و دماغ بابام محمدرضا شمس

من زن بابا و دماغ بابام

محمدرضا شمس

Published 1386
ISBN :
Paperback
48 pages
Enter the sum

 About the Book 

اولش همه جا دود بود. خداوند آسمان را از دود آفريد. خداوند هفت آسمان را در دو روز آفريد.بعد زمين را آفريد و كوه و جنگل و دريا را. خداوند تمام اين ها را در چهار روز آفريد. روز هفتم آدم را آفريد. خداوند آدم را از خاك رس آفريد و از روح خود در او دميد.Moreاولش همه جا دود بود. خداوند آسمان را از دود آفريد. خداوند هفت آسمان را در دو روز آفريد.بعد زمين را آفريد و كوه و جنگل و دريا را. خداوند تمام اين ها را در چهار روز آفريد. روز هفتم آدم را آفريد. خداوند آدم را از خاك رس آفريد و از روح خود در او دميد. روز هشتم خداوند من را آفريد.